Materská škola Drienica

O nás

kaplnka
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Materská škola Drienica na základe vypracovania projektu získala od Ministerstva školstva SR certifikát: " Škola podporujúca zdravie".

Je zameraná na: starostlivosť a hygienu zúbkov, zdravý životný štýl, alergie detí, pohybové aktivity.

Materská škola v Drienici je jednotriedna s heterogénnym zložením detí s celodennou prevádzkou. Budova školy je účelová a zrekonštruovaná s novou prístavbou a nadstavbou, s novou strechou, schodiskom, s novou miestnosťou – spálne, výmenou elektrického vedenia, výmenou dlažby na schodisku, na chodbách a v kuchyni, výmenou WC, 2 šatní. V priestoroch materskej školy prebehla aj modernizácia hygienických priestorov – WC, umyvárky, modernizácia a zariadenie kuchynských priestorov. Budova je zateplená a vynovená novou fasádou. V budove sa nachádza školská jedáleň.

MŠ je umiestnená v účelovej budove, prízemie tvorí vstupná chodba so schodiskom, priestranná chodba so skrinkami a lavičkami, z ktorej sa vchádza do menšej chodby- šatne so skrinkami a lavičkami. V pravo sa nachádza umývarka a Wc pre deti a personál. Ľavá časť pozostáva z herne. Na poschodí je umiestnená spálňa s Wc a umývarkami pre deti a personál. Vedľajší vchod tvorí kuchyňa s príslušnými priestormi na sklad potravín. V suteréne sú účelové priestory: sklad hračiek na pobyt vonku a kotolňa. V druhej časti je chodba, kancelária a sklad. Budova školy je chránená hromozvodom.

Vnútorné zariadenie je účelové, podľa prístupných noriem pre deti MŠ. Exteriér MŠ tvorí školský dvor vybavený dvoma kolotočmi, pieskoviskom, hojdačkami, vyrezávaným koňom, dreveným altánkom, záhradnou hojdačkou. Ozdobou školského dvora je rôznofarebný záhon zo šípových ruží.

Učebné osnovy vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele a obsah výchovno – vzdelávacej činnosti. Sú vypracované v rozsahu ustanovenom Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.

Školský vzdelávací program „Malý ochranca prírody a ľudových tradícií“ je zameraný na environmentálnu výchovu a ľudové tradície. Cieľom našich obsahových celkov je objavovať a chrániť prírodu, chrániť a zveľaďovať životné prostredie, upevňovať ľudové tradície Slovenska a regiónu.

Jednotlivé obsahové celky a témy na seba pojmovo aj vzťahovo nadväzujú a vytvárajú priestor na rozvíjanie poznatkového systému detí a na rozvíjanie a upevňovanie ich zručností, návykov a postojov.

Učebné osnovy tvoria tieto obsahové celky:

 • 1. Doma a v materskej škole – podtémy – Naša rodina, Moja mama, Za bránami materskej školy, Najkrajšie miesto (môj domov, MŠ, obec).
  Cieľ OC: Na adaptáciu detí vytvárať pokojnú a radostnú atmosféru počas pobytu v MŠ.
 • 2. Babičkina záhrada – podtémy: Poklady z ovocnej a zeleninovej ríše, Čo rastie v lese, Pochúťkový deň – rastieme zdravo, Mám babičku – mám i dedka, Babka a dedko sú moji kamaráti.
  Cieľ OC: Prostredníctvom priameho pozorovania a aktívnosti detí s prírodnými darmi, poďakovať sa starkým za ich obetavosť a lásku.
 • 3. Jeseň pani bohatá – Človek, Zem, Vesmír, Jesenné počasie, Pravá –ľavá, Voľne žijúce a lesné zvieratá.
  Cieľ OC: Prebúdzať u detí environmentálne cítenie, citlivosť na prejavy ničenia životného prostredia.
 • 4. Zimné tajomstvá – Mikuláš a jeho kamaráti, Vianoce v lese, Vianoce u nás doma.
  Cieľ OC: Radostne prežívať príchod zimy a Vianoc. Približovať deťom Ľudové zvyky a obyčaje.
 • 5. Zimné radovánky – Kam sa vtáčik, kam schovávaš?, Zimná olympiáda Snehuľkovia a Snehuľky.
  Cieľ OC: Vytvárať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám, uchovávať Emocionálny bohatý vzťah k prírode.
 • 6. Fašiangy – Fašiangové tradície, Exotické zvieratá, Neživá príroda, Predmety a ich vlastnosti.
  Cieľ OC: Prostredníctvom zážitkového učenia prežívať fašiangové obdobie v radostnej a tvorivej atmosfére.
 • 7. Moja kniha – Tajomstvo knihy, Z rozprávky do rozprávky, Rozprávkové Knihy – žiadna kniha nie je sama, Mám básničku na jazýčku.
  Cieľ OC: Utvárať pozitívny vzťah ku knihe, k literárnemu a dramatickému umeniu
 • 8. Príroda sa zobudila (JAR) – Jarné práce , Veľká noc, Načo sú nám kolesá, Vtáky, Hmyz.
  Cieľ OC: Chrániť prírodu , neničiť rastlinky, neodhadzovať odpadky do prírody.
 • 9. Batôžtek plný prekvapenia – Moja mama, Koho chcem držať za ruku, Chránime si našu prírodu, Moja rodná Zem.
  Cieľ OC: Zapájať sa do spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových tradícií.
 • 10. Hurá je tu leto – Farebné pozdravy leta, Odomkneme les, Letné kvety, Dovidenia škôlka milá.
  Cieľ OC: Radostne prežívať aktívny pohyb v prírode a významné udalosti v MŠ.

Na plnenie učebných osnov odporúčame nasledovné formy práce:
- v skupine detí (počet detí v skupine určuje učiteľ podľa pravidiel plánovanej edukačnej hry alebo činnosti alebo podľa vlastného uváženia),
- frontálne, súčasne so všetkými deťmi,
- individuálne.

V závislosti od zvolenej edukačnej aktivity a zloženia detí (heterogénne zloženie detí) učiteľka v primeranej miere využíva situačné rozhodovanie, ktoré znamená schopnosť pohotovo reagovať na potreby a záujmy detí, ako aj na ich rozdielu rozvojovú úroveň.

Drienica 2014 JoŠko web