Materská škola Drienica

O nás

kaplnka
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Naša materská škola sa nachádza v obci Drienica. Je to jednotriedna materská škola s heterogénnym zložením detí s celodennou prevádzkou. Okolie materskej školy obklopuje bohatá prírodná scenéria. Horná časť obce prechádza do rekreačno-športového strediska Drienica Lysá. Výchova a vzdelávanie prebieha podľa školského vzdelávacieho programu Hrou poznávame svet a chránime prírodu.

Materská škola je zameraná na:
1. Rozvíjanie enviromentálneho cítenia detí s dôrazom na priamy kontakt s prírodou, na jej pozorovanie, poznanie, ochranu a vytváranie kladných vzťahov a postojov k nej, ako celku.
2. Rozvíjanie digitálnej gramotnosti detí, rozvíjanie kritického a tvorivého myslenia pri využívaní počítača, interaktívnej tabule a iných digitálnych technológií. Pri dosahovaní stanovených cieľov dbáme na to, aby deti získavali poznatky na základe vlastných praktických činností a prirodzenej detskej zvedavosti.

  Vlastné ciele výchovy a vzdelávania školského vzdelávacieho programu:
 • Prehlbovať proces humanizácie vo všetkých oblastiach školy
 • Vytvárať dobré prostredie
 • Posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej kultúre
 • Zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť s cieľom pozitívnej adaptácie organizmu na meniace sa podmienky vonkajšieho a vnútorného prostredia a dosiahnutia pocitu osobnej spokojnosti
 • Individuálnym prístupom vo výchovno- vzdelávacom procese podporovať osobnostný rozvoj detí, vrátane detí prejavujúcich talent a nadanie v realizácii školských projektov a projektu „Škola podporujúca zdravie.“
 • Formovať a rozvíjať osobnosť, pozitívne hodnotové orientácie, sebarealizáciu, sebapoznanie, sebahodnotenie, vlastnú akceptáciu.
 • Uspokojovať a rozvíjať potreby, záujmy, sklony, individuálne predpoklady, schopnosti v príťažlivej činnosti podľa vlastného výberu, voľby.
 • Vplývať na získavanie vedomostí a zručností v príťažlivých podmienkach a činnostiach s predpokladaným a dlhodobým vplyvom na pozitívne hodnotové orientácie a postoje.
 • Vytvoriť prostredie plné pohody, veselosti a radostí, zapájať rodičov do organizačnej štruktúry školy
 • Vytvárať pracovné kútiky, v ktorých budú na základe vlastných zážitkov získavať vedomosti
 • Prostredníctvom pohybových aktivít a činností rozvíjať asertívne správanie a vôľové vlastnosti detí.
 • Vytvoriť možnosti získať poznatky, hodnoty a schopnosti na ochranu životného prostredia, a tým schopnosť chápať a hodnotiť súvislosti medzi samotným dieťaťom a životným prostredím v jeho okolí.
 • Chápať potrebu ochrany životného prostredia prostredníctvom vytvárania nových vzorov správania sa jednotlivca i skupín k životnému prostrediu.
 • Triediť odpad a poznať jeho opätovné využitie.
 • Poznávať prírodu prostredníctvom bádania, skúmania a experimentov, postupne chápať zákonitosti prírody.
 • Utvárať predstavu detí o tradíciách a zvykoch obce, regiónu, vytvárať predpoklady k rozvíjaniu citu ku krásam regiónu a ľudového umenia.
 • Zachovávať a rozvíjať tradície v kultúrnych podujatiach, aktívne sa podieľať na kultúrnom živote obce.
 • Posilňovať úctu k starším vo svojej rodine aj v širšom okolí.
  Mesačné tématické celky :
 • 1. Doma a v materskej škole
 • 2. Jeseň pani bohatá
 • 3. Tajomstvá času, zeme a vesmíru
 • 4. Prišli k nám Vianoce
 • 5. Zima a jej čaro
 • 6. Svet okolo nás
 • 7. Moja kniha
 • 8. Príroda sa zobudila
 • 9. Moja mamka niečo má
 • 10. Letom svetom
Drienica 2014 JoŠko web