Materská škola Drienica

Informácie pre školský rok 2023/24

(oznam) (potreby)

Platby za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa sumou 9e.
- príspevok uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci na účet obce Drienica
IBAN SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Variabilný symbol: 00326968

Platby za stravu je potrebné uhradiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci na číslo účtu obce Drienica:
IBAN SK79 0200 0000 0016 5969 0059 (do poznámky meno dieťaťa)

Príspevok na režijné náklady za dieťa, ktoré sa stravuje v ŠJ v sume 3e na mesiac za dieťa na účet obce Drienica:
IBAN SK61 0200 0000 0000 2212 0572
- sumu režijných nákladov za mesiace sept - dec (12e) je možné uhradiť jednou splátkou v septembri
- sumu režijných nákladov za jan - jún (18e) je možné uhradiť jednou splátkou v januári
(do poznámky uviesť meno dieťaťa/RN)


(PDF document) Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
(PDF document) Kritéria prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

(PDF document) VZN 4/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni
(PDF document) Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia
(PDF document) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
(PDF document) Zelená otvoreným školám
Drienica 2014 JoŠko web